Het nu open recreatiegebied De Uitwaayer kan aan recreatieve kracht winnen door de aanplant van bos. Met die aanplant kan tegelijkertijd ook het padenstelsel worden uitgebreid en ligt de toevoeging van enkele passende recreatieve voorzieningen voor de hand.

Klanten

Startdatum

2023

De opgave voor de Uitwaayer is om in een participatief gebiedsproces de haalbaarheid te onderzoeken op welke wijze het gebied aantrekkelijk gemaakt kan worden met een kwaliteitsimpuls en gelijktijdig circa 29 hectare bosuitbreiding te realiseren.

Participatief gebiedsproces

Het omgevingsmanagement bij de herinrichting van De Uitwaayer is een belangrijke factor: een zorgvuldig gebiedsproces is van groot belang omdat nieuwe ontwikkelingen niet altijd met enthousiasme worden ontvangen. Met de inzet op omgevingsmanagement wordt beoogd om stakeholders en omwonenden vanaf de start van de planvorming te betrekken en mee te nemen met oog voor hun belangen. Door hun belangen een plek te geven in de planvorming wordt beoogd vanuit een win-win mentaliteit meerwaarde toe te voegen voor alle partijen en hiermee ook voldoende draagvlak te creëren voor de beoogde bebossing en kwaliteitsimpuls.

Omgevingsmanager

H2Ruimte levert de omgevingsmanager (Henk Werksma) voor de verkenning van de kwaliteitsimpuls van de Uitwaayer. Als omgevingsmanager verzorgt hij het omgevingsmanagement als integraal onderdeel van het gehele project. Hij is daarmee verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van een zorgvuldig gebiedsproces gericht op het verkrijgen van draagvlak. De inzet is om alle betrokken partijen – opdrachtgever, stakeholders en omwonenden – zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Hij werkt daarbij nauw samen met Urban Synergy die voor de verkenning de ontwerpwerkzaamheden uitvoeren.

Ontwikkelingsperspectief bossen

De herinrichting van De Uitwaayer geeft invulling aan de ambitie van het recreatieschap Voorne-Putten om in te zetten op gezonde en meer bossen. In 2021-2022 heeft het recreatieschap het ‘Ontwikkelperspectief bossen recreatiegebieden Voorne-Putten’ opgesteld. Het perspectief brengt de kansen in beeld voor bosuitbreiding binnen de recreatiegebieden op Voorne-Putten. Het perspectief schetst onder meer dat het recreatiegebied De Uitwaayer ‘kan worden heringericht tot een bosrijk recreatief gebied’. Met het ‘Ontwikkelperspectief bossen recreatiegebieden Voorne-Putten’ geeft het recreatie concreet invulling aan de nationale bossenstrategie.