Samen met Staatsbosbeheer en Urban Synergy heeft H2Ruimte het ‘Ontwikkelingsperspectief bossen recreatiegebieden Voorne-Putten’ opgesteld. Dit perspectief brengt de vitaliteit van de huidige bossen in beeld én de kansen voor bosuitbreiding. In februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur het Ontwikkelingsperspectief vastgesteld en opdracht gegeven voor het vervolg: opstellen van beheerplannen en het aanstellen van een kwartiermaker.

Klanten

Startdatum

2022

Meer informatie

Rapport

Met het Ontwikkelingsperspectief wil het recreatieschap haar huidige en nog te ontwikkelen bosgebieden positief bijdragen aan de recreatieve kwaliteiten van Voorne-Putten en zodoende positief bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit en gezondheid van haar inwoners van Voorne-Putten. In het kielzog daarvan wil het schap met haar bossen bijdragen aan versterking van het recreatief groen, het vastleggen van CO2, verhoging van de biodiversiteit en versterking van de landschappelijke kwaliteit.

Opgave voor vitalisering bestaande bossen

De beoordeling van de bossen in de recreatiegebieden Brielse Meer en Bernisse laat zien dat er een behoorlijke revitaliseringopgave ligt met name als het gaat om structuurverbetering en verjonging van het bestaande bos. De komende jaren kan aan deze opgave worden gewerkt door onder meer de ontwikkeling van natuurwaarden, jeugdverzorging, behoud of ontwikkelen menging en rand- en herbeplanting. Het recreatieschap heeft besloten om een beheerplan op te stellen om de komende jaren gericht aan de ze opgave te werken.

Bostypen H2Ruimte

Kansen voor het verdichten van bossen

In de recreatiegebieden op Voorne-Putten zijn er kansen voor het toevoegen van nieuw bos door het verdichten van bestaande bospercelen en het beplanten van nu open graslanden. Er is ruimte gevonden voor de realisatie van 35 hectare bos. Deze opgave kan worden opgepakt in samenhang met beheer- en vitaliseringsmaatregelen en kan op gerealiseerd worden in een tijdsperiode van 3 jaar.

Gebiedsgerichte opgaven

Naast het verdichten van bestaande bospercelen zijn er in de recreatiegebieden Brielse Meer, Bernisse en de Uitwaayer een aantal gebiedsgerichte opgaven die de aanleg van bos combineren met andere ruimtelijke opgaven. Deze projecten vragen om een gebiedsgericht interactief planvormingstraject met omwonenden en gebiedspartners. Het zijn bij uitstek deze projecten die naast de realisatie van bos ook andere maatschappelijke waarden opleveren met name in termen van natuur- en recreatiekwaliteiten. Deze gebiedsgerichte projecten inclusief de bosuitbreiding (totaal 55 hectare) vragen om een nadere verkenning op wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. Het recreatieschap heeft besloten om hiervoor een kwartiermaker aan te stellen.

Kansenkaart bosuitbreiding Voorne Putten H2Ruimte