H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Voor praktijken, waar leren van elkaar steeds belangrijker wordt, biedt H2Ruimte ondersteuning aan in de vorm van leergemeenschappen, praktijkgemeenschappen of Communities of Practice. Deze zijn sterk gericht op de verbinding van de wereld van de ondergrond met de praktijk van plan- en beleidsvorming voor ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en leefomgeving. 

Community of Practice bodem & ondergrond en Omgevingswet - Gelders Ondergrond Overleg
Deelnemers van gemeenten en omgevingsdiensten in Gelderland vormen een gemeenschap, die zich richt op vragen rondom de ondergrond en de omgevingswet. Centraal staat de vraag: “Hoe kunnen we als ondergrondadviseur/regisseur ervoor zorgen dat bodem en ondergrond meerwaarde leveren aan beleidsplannen en de uitvoering daarvan?“ 
In de toekomstige praktijk onder de Omgevingswet blijft vakinhoudelijke kennis belangrijk, maar volstaat het niet om dit vak vooral vanuit ‘de inhoud’ uit te voeren. Om effectief te handelen in de actuele opgaven zijn ook andere vaardigheden nodig. Vaardigheden zoals verbinding leggen met andere disciplines, uitnodigende houding richting partijen in de samenleving, vraaggericht werken vertrekkend vanuit gebiedsopgaven, denken in kansen en ontwikkelen van vernieuwende vormen van samenwerking. De CoP werkt vanuit de praktijken van deelnemers aan de ontwikkeling van deze vaardigheden bij de deelnemers. H2Ruimte en Topjob coaching verzorgen de  facilitering. 

Opdrachtgever: Gelders Overleg Ondergrond / Uitvoeringsprogramma van het convenant bodem & ondergrond (2017)

 

Community of Practice Zeeland ondergrond

Deze CoP bestaande uit de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap heeft afgelopen jaren gewerkt aan vragen rondom integratie van ondergrond in ruimtelijke planprocessen en projecten. In 2017 staat de Omgevingswet en bijbehorende kerninstrumenten centraal. In vijf sessie komen diverse onderwerpen aan de orde waaronder de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het digitaal stelsel Omgevingswet. De betekenis van het nieuwe instrumentarium voor de wijze van werken vanuit ondergrond vormt de kern. Wat betekent handelen in de geest van de Omgevingswet voor je dagelijkse praktijk?  Aan de hand van actuele Zeeuwse praktijken wordt geleerd van elkaar en met elkaar. H2Ruimte verzorgt samen met de Erasmus Universiteit de ondersteuning.  

 

Opdrachtgever: provincie Zeeland (vanaf 2013) met steun van Aan de slag met de Omgevingswet (2017)

 

Netwerk bodem & ondergrond Leidse regio
Op initiatief van de gemeente Katwijk is in de Leidse regio een netwerk bodem en ondergrond ontstaan dat H2Ruimte faciliteert. Deelnemers van provincie, gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf werken aan actuele opgaven gericht op de vraag hoe kan vanuit ondergrond waarde toegevoegd worden? Versterking van identiteit, de straat van de toekomst, de inbreng van ondergrond in een omgevingsvisie en de rol van ondergrond in de energietransitie zijn voorbeelden van onderwerpen die besproken zijn of worden.

 

Opdrachtgever: gemeente Katwijk en provincie Zuid-Holland (vanaf 2015)

 

Netwerk 3D-Ordening Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stimuleert een 3D-Ordeningsaanpak gericht op een vroegtijdige agendering van deze aanpak in omgevingsplanprocessen en projecten.  In een 3D-aanpak worden boven- en ondergrond van begin af in samenhang gezien. Het netwerk 3D-Ordening, dat bestaat uit medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten en de provincie, is een platform waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld rondom deze aanpak en waar hulpmiddelen voor deze aanpak worden ontwikkeld en getest.  

 

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland 2017

 

Praktijkgemeenschap Ondergrond

Acht bevlogen ondergrondprofessionals hebben een jaar lang intensief met elkaar gewerkt en veel van elkaar geleerd. Dat deden ze niet zomaar. Leidend was de behoefte om hun vakgebied te verbreden en meer de samenwerking te zoeken met ruimtelijke ordening. Zij zien toekomst in een goede afstemming en samenwerking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond. Een goede afstemming biedt immers vele interessante kansen voor een duurzame ontwikkeling van onder- én bovengrond. Kansen die niet zomaar vanzelf benut worden.  
Onder begeleiding van facilitators van H2Ruimte en Topjob Coaching is gewerkt met één gezamenlijke “intrigerende vraag” en acht individuele “waanzinnig belangrijke doelstellingen”. Zes gezamenlijke bijeenkomsten hebben plaatsgevonden waarin leren en uitwisselen centraal stonden: van de ingebrachte eigen casus, van elkaars werkpraktijk en van werkmethoden. Met hulp van intervisie en coaching. De ervaringen zijn vastgelegd in het magazine “Ruimte voor ondergrond”.

Opdrachtgever: Uitvoeringsprogramma van het convenant bodem en ondergrond (via Rijkswaterstaat Bodem+) ( 2015-2016)

Carrousel Ordening & ondergrond

Overheden en kennispartners wisselen kennis, ervaringen en inzichten uit en starten voor de praktijk relevante projecten op. Deelnemers van verschillende overheidsniveaus en andere partners zoeken elkaar in de Carrousel actief op om goed samen te kunnen werken. Zij koppelen elkaars creativiteit en hands-on mentaliteit aan beleid, afgeronde en lopende projecten. Dit levert resultaten op voor een duurzaam gebruik van de ondergrond in beleid en in de uitvoering. De Carrousel is een initiatief dat is voortgekomen uit de samenwerking van de kennisnetwerken SKB en COB. De uitwisseling van kennis en ervaringen vindt plaats via Linkedin (discussie), online documentatie, in diverse projectgroepen en met name tijdens praktische bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn informeel, experimenteel en interactief. Op steeds wisselende en inspirerende locaties in het land. Het jaarlijkse Flexival van de ondergrond “vat” op een dag de bijeenkomsten van de carrousel samen.

Opdrachtgever Centrum ondergronds bouwen (2014-2017)