H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

H2Ruimte wordt vaak geraadpleegd door opdrachtgevers voor strategisch advies op maat. In de filosofie van H2Ruimte zijn dergelijke adviezen pas waardevol als de eindgebruikers (niet zelden de opdrachtgevers zelf) deelnemen in het proces van opstelling van het advies.  In stimulerende werkprocessen verrijkt vakkennis de gebiedskennis, versterkt het proces de inhoud en worden beleidsmakers en eindgebruikers verbonden. De vorm van de adviezen kunnen sterk verschillen: agenderende essays, toekomstverkenningen, websites, gebiedsverkenningen en ruimtelijke ontwerpen.

 

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking
H2Ruimte ontwikkelt de handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in opdracht van het ministerie van IenM. De ladder maakt onderdeel uit van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en wordt als wettelijke procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De handreiking is online beschikbaar.

Opdrachtgever: Ministerie van IenM

  

Essay De norm: de klimaatbestendige stad
Klimaatbestendig bouwen is een must met het oog op de veranderingen in klimaat. Hoe krijg je dat op de lokale agenda die veelal gedomineerd wordt door korte termijn belangen? Vraagt dat een normerende benadering? H2Ruimte verkende in opdracht van het Deltaprogramma de mogelijkheden. Het resultaat is vastgelegd in het essay De norm: de klimaatbestendige stad

Opdrachtgever: Deltaprogramma

Website duurzame ruimtelijke ontwikkeling
H2Ruimte heeft de website duurzame ruimtelijke ontwikkeling ontwikkeld. Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij ruimtelijke ontwikkelingen of ruimtelijk beleid. De handreiking kan zowel inspiratiebron als naslagwerk zijn.Het resultaat van het project is de site www.handreikingdro.nl die 1 maart 2012 gelanceerd is.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Herijking gebiedsplan Reeuwijkse Plassen
Op detacheringsbasis was H2Ruimte volop betrokken bij de herijking van het gebiedsplan Reeuwijkse Plassen. Vanuit die betrokkenheid heeft H2Ruimte nadien nog bijgedragen aan de herijking en het herschrijven van het gebiedsplan.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland / G.Z-H (2012)

 

Handreiking Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp!
Ontwikkeling van de handreiking "Duurzame gebiedsontwikkeling: Doe de tienkamp".  Naast aandacht voor inhoudelijke thema’s gaat de publicatie in op ruimtelijke kwaliteit en identiteit, economische en sociale vitaliteit en procesaanpakken zoals de mutual gains approach, de MKBA Arena en de voorstellen van de commissie Elverding.

Opdrachtgever: TU Delft / praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling (2011)Ontwerp Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark (Rotterdam)
Interactief ontwerptraject voor de toekomstige vaarverbinding tussen de Oude Maas en het Zuiderpark in Rotterdam. Het ontwerp verhoogt de leefbaarheid in Charlois en versterkt het recreatieve medegebruik en verhoogt de waterkwaliteit.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland / G.Z-H (2011)

 

Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 

Voorbereiding, begeleiding en verslaglegging expertmeeting               Haarlemmermeer ten behoeve van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. En aansluitend ondersteuning bij de structurering en organisatie van het planvormingsproces, de uitvoering van inhoudelijke analyses en de facilitering van werkbijeenkomsten.

Opdrachtgever: Haarlemmermeer (2010)

 

Droomsessies als start van gebiedsprocessen
Voorbereiding, begeleiding en verslaglegging van droomsessies over groenkwaliteiten als start-up voor de gebiedsprocessen Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Leiden en Ommelanden.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2009)


 

Evaluatie Stormpoldervloedbos
Evaluatie van het functioneren van het Stormpoldervloedbos in Krimpen aan de IJssel. De evaluatie richt zich onder andere op het functioneren van de getijdengeulen in de afgelopen 15 jaar en de lessen daaruit voor andere gebieden in Krimpen en de regio.

Opdrachtgever: Krimpen aan den IJssel (2010)


 

Groeninbreng Park Deltapoort
Inbreng van provinciale groenbelangen bij de gebiedsontwikkeling Deltapoort namens de provincie Zuid Holland.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2009)

 

 

Deltadynamiek - verbinding als kracht
Visionair ontwerp voor het gebied Deltapoort (regio Rotterdam - Dordrecht) met als rode draad het beleefbaarheid maken van getijdewerking zonder concessies te doen aan de waterveiligheid. Favoriet van de streekjury!

Inzending Eo Wijersprijsvraag 2008

 

Doorbreek de impasse tussen gebiedsontwikkeling en milieu  
Spraakmakend en agenderend essay over het doorbreken van belemmerende normen bij gebiedsontwikkeling. Geen juridisch figuurzagen en procesmatige haarkloverij maar een focus op identiteit en ruimtelijke kwaliteit.

Opdrachtgever: Praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling TU Delft (2008)
 

Ontwikkeling instrumenten voor ruimtelijke kwaliteit vroeg in het proces
Verkenning en ontwikkeling van instrumenten om vroegtijdig ruimtelijke kwaliteit te waarborgen bij gebiedsontwikkeling.

Opdrachtgever: Habiforum (2009)

 

Ruimtelijke kwaliteit in de Schipholregio
Ontwikkeling van criteria en beelden voor de beoordeling van de huidige en toekomstige speelruimte van Schiphol uit een oogpunt van de (toekomstige) ruimtelijke kwaliteit van de regio.

Ministerie van Verkeer & Waterstaat / VROM (2008)
 


Gebiedsgericht werken As Leiden - Katwijk
Training om bodemkwaliteiten vroegtijdig offensief in te brengen bij de besluitvorming bij gebiedsontwikkeling met als case de As Leiden-Katwijk. De resultaten zijn vertaald naar het programma ‘gebiedsgericht werken’.

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland (2008)

 

Handreiking Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) bij gebiedsontwikkeling
Over de toepassing van MKBA's bij gebiedsontwikkeling waar het rijk een belangrijke verantwoordelijkheid in heeft.

Opdrachtgever: Ministerie van VROM (2008)

 

Beschrijving proces gebiedsontwikkeling
Beschrijving ten behoeve van de webportal ruimtexmilieu.nl van het proces van gebiedsontwikkeling: fasering, partijen en rol van ruimtelijke kwaliteit.

Opdrachtgever: Ministerie van VROM (2008)

 
 

Verkenning ruimtelijke opgaven 2020 - 2040
Inhoudelijke ondersteuning bij de opstelling van de toekomstige ruimtelijke opgaven met aandacht voor de verdichting in de steden, de stapeling van ruimteclaims rondom de steden, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, de groei van de mainports en achterlandverbindingen, omgaan met (onzekerheid over) krimp en adaptatie aan klimaatverandering.

Opdrachtgever: Ministerie van VROM (2008)
 
Ruimtelijke beelden voor ‘ Nederland en later'
Ontwikkeling verhaallijnen voor de vier scenario’s voor het project ‘Nederland Later’ van het Milieu- en NatuurPlanbureau (MNP) In de verhaallijnen staan de consumentenvoorkeuren, de ruimteconsumptie, de aard en kwaliteit van het ruimtegebruik en instituties & investeringen centraal.

Opdrachtgever: Milieu- en Natuurplanbureau (2008)


Versterking concurrentiekracht van de Randstad (commissie Kok)
Ontwikkelen bouwstenen voor de startnotitie over de versterking van de Randstad en organisatie en begeleiding van een deskundigenworkshop over internationale economische concurrentiekracht van de Randstad.

Opdrachtgever: Ministerie van VROM (2008)
 


Verkenning gebiedsontwikkeling
Over de transformatie van ruimtelijke ontwikkeling naar gebiedsontwikkeling.

Opdrachtgever: TNO (2007)