H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Toepassen voorradenbeheer

 

In het SKB-project “Operationalisering van duurzaam bodembeheer op gebiedsniveau via voorraadbenadering” is de voorradenmethode ontwikkeld. De methode is een hulpmiddel om duurzaam bodembeheer te concretiseren. Het gebruik van de methode in enkele casussen is een middel om de methode verder te ontwikkelen, knelpunten op te lossen en de bruikbaarheid te toetsen. Deze casussen zijn:
- concretiseren van ecosysteemdiensten met als eindgebruiker de Technische commissie bodembescherming (TCB);
- weergeven verdwijning veenweidegebied met als eindgebruiker de provincie Fryslân;
- ondersteunen van het proces en communicatie bij het formuleren van bodemambities (project Spong).

De cases leren dat de methode goed toepasbaar is voor de formulering van bodemambities, het zichtbaar maken van bodemkwaliteit in een gebied en het agenderen van bodemkwaliteiten in complexe ruimtelijke processen. De methode helpt het inzicht te vergroten in complexe processen waar het gehele bodem- en watersysteem relevant is. Het is vooral de kwalitatieve uitwerking van de methode die zorgt voor de winst. De methode dwingt om concreet te worden. Een kwantitatieve vertaling vraagt veel informatie die er vaak niet is of slechts met zeer grote inspanning boven tafel is te brengen.  

Producten
"Toepassen voorradenbeheer, de voorraadbenadering getest in de praktijk" SKB - Gouda, december 2009.
"De verdwijning van het veenweidegebied in Fryslân, uitwerking casus  Fryslân" SKB - Gouda, december 2009.

Uitvoerend consortium
Royal Haskoning (projectleiding), Alterra, TNO Bouw & ondergrond, Nieuwdenkers, H2Ruimte, provincie Fryslân en de TCB

Financiering
SKB, TCB en provincie Fryslân