H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Handreiking plannen met de ondergrond

 

De handreiking Plannen met de ondergrond is een hulpmiddel om een duurzaam gebruik van de ondergrond te bevorderen. De handreiking biedt kansen om de ruimte duurzamer en mooier in te richten, een hogere plankwaliteit te bereiken en onnodige problemen te voorkomen.
Het vertrekpunt van de handreiking is de ondergrond in een zo vroeg mogelijk stadium van het proces van gebiedsontwikkeling te betrekken. Zo is te bewerkstelligen dat deze én in gebiedsplannen doorwerkt én de uitvoering resulteert in een duurzaam gebruik van de ondergrond.

Gesprek en kansen
De handreiking voedt de discussie over de vraag: wat willen we nu met de ondergrond in relatie tot een duurzame gebiedsontwikkeling? Het maakt duidelijk dat aandacht voor een duurzame ontwikkeling van de ondergrond geen belemmering hoeft te zijn bij ontwikkeling. Sterker nog de Handreiking geeft aan waar zich kansen kunnen voordoen voor het in samenhang betrekken van ondergrond en ruimtelijke ontwikkeling. De Handreiking biedt inspiratie in de vorm van ideeën, voorbeelden, handvatten, tips, instrumenten om kansen voor een duurzaam gebruik van de ondergrond op te sporen, in te passen in een planproces en te laten doorwerken in de uitvoering.

Product
De handreiking Plannen met de ondergrond is opgenomen in de website www.ruimtexmilieu.nl

Samenwerking
Dauvellier Planadvies, Alterra, TNO Bouw & ondergrond en MoceaN

Opdrachtgever
Ministerie van VROM