H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Duurzame voorraden - methodiekontwikkeling

 

In de operationalisering van duurzaam bodembeheer en de koppeling hiervan met gebiedsontwikkeling steken allerlei  termen de kop op: bodemambities, bodemvisie, bodemagenda, bodemthema ’s, bodemaspecten en bodemkwaliteiten. Maar hoe krijgt duurzaam bodembeheer nu ‘handen en voeten’? In het project ‘duurzame voorraden’ is een conceptuele methodiek (procesaanpak en een inhoudelijke methodiek) ontwikkeld om duurzaam beheer van de bodem/ondergrond in de praktijk te operationaliseren en te concretiseren via een voorradenbenadering. Voor de thema's archeologie, diffuse bodemkwaliteit, verzilting en bodemdaling is de methodiek toegepast voor de provincie Zuid-Holland.

Producten
Eindrapport "Voorraadbeheer, Operationalisering van duurzaam bodembeheer op gebiedsniveau via voorraadbenadering"
Folder "Duurzaam bodembeheer, een weergave in vooraden"

Samenwerking
Royal Haskoning (projectleider en penvoerder), TNO Bouw & Ondergrond, Nieuwdenkers, Alterra en de provincie Zuid Holland.

Opdrachtgever
Financieel is het project mogelijk gemaakt door: SKB, Provincie Zuid Holland, TNO Bouw & Ondergrond en Alterra.

Vervolg
De methode wordt verder uitgewerkt in het project Toepassen voorradenbeheer