H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Handreiking MKBA bij gebiedsontwikkeling

 

Projecten voor integrale gebiedsontwikkeling zijn complex mede door de opbouw met verschillende deelprojecten. Dat maakt het onmogelijk om alle effecten van een project snel te overzien. Het Rijk baseert beslissingen over grote, complexe projecten mede op een maatschappelijkekosten-batenanalyse (MKBA). De MKBA is een systematische inventarisatie vóóraf van alle effecten van een project. Voor infrastructuurprojecten is reeds veel ervaring opgebouwd met dit instrument.
MKBA's voor integrale gebiedsontwikkeling zijn van recentere datum. Bij de uitvoering van deze MKBA's kan niet zonder meer de aanpak overgenomen worden van infrastructuurprojecten, die vastgelegd is in de zogenoemde OEI-leidraad. Wat is bijvoorbeeld de waarde van ruimtelijke kwaliteit? Hoe breng je synergie tussen deelprojecten in beeld? Welke afschrijvingstermijnen moet je hanteren?
Voor integrale gebiedsontwikkelingsprojecten waar het rijk bij betrokken is, wordt een handreiking opgesteld. Het ministerie van VROM doet dit in nauwe samenwerking met het CPB en PBL. Uitvoerende werkzaamheden gebeuren mede door marktpartijen. H2Ruimte participeert vanuit haar expertise over gebiedsontwikkeling in de opstelling van deze handreiking.

Product
Nog lopend project

Samenwerking
Ecorys (projectleiding) en Witteveen+Bos

Opdrachtgever
Min. VROM