H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Commissie Kok over Versterking van de Randstad

 

Onder leiding van voormalig premier Wim Kok heeft de Adviescommissie Versterking Randstad op 17 januari 2007 advies uitgebracht over de versterking van de ruimtelijk-economische positie van de Randstad.

Minister Remkes heeft de Adviescommissie Versterking Randstad gevraagd een oordeel te geven over de bestaande analyses van de (internationale) concurrentiepositie van de Randstad, en over de aard en de rol van de bestuurlijke knelpunten daarbij. De Adviescommissie is van mening dat de Randstad in internationaal perspectief als één geheel gezien moet worden. De Randstad is een aantrekkelijk en centraal gelegen vestigingsgebied vol mogelijkheden. Het open karakter van de economie maakt het gebied kwetsbaar. De uitdaging is volgens de Cie Kok om de economie robuuster te maken. De ontwikkeling van een Randstadstrategie is nodig om de vele potenties, die nu nog onderbenut zijn, optimaal te ontwikkelen.

In de ogen van de Commissie moet het bestuur in de Randstad beschikken over voldoende doorzettingsmacht en realisatievermogen. De Commissie signaleert het gemis van bestuurlijk ownership. In de Randstad heerst bestuurlijke drukte waardoor doorzettingsmacht en realisatievermogen onvoldoende ontwikkeld zijn. De Commissie pleit voor één Randstadprovincie dat de taken en bevoegdheden van vier provincies en vier WGR-plusregio’s overneemt. Ook verandering van de bestuurscultuur in de richting van meer durf, leiderschap internationale oriëntatie is nodig.

H2Ruimte heeft het secretariaat van de Commissie in de startfase van de werkzaamheden geadviseerd en ondersteund. Bouwstenen voor de startnotitie zijn aangedragen en een deskundigenworkshop over internationale economische concurrentiekracht van de Randstad is georganiseerd en gefaciliteerd.

Opdrachtgever
Ministerie van VROM