H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

H2Ruimte heeft baanbrekend onderzoek verricht en beleidsadviezen geschreven voor de integratie van ondergrondkwaliteiten bij ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkelingen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van bodemvisies, handreikingen, toekomstverkenningen en vraaggerichte informatiesystemen. Het bureau is ruim tien jaar werkzaam op dit gebied als één van de weinige bureau met een planologische invalshoek. H2Ruimte werkt hierbij veelal samen met bodem- en ondergronddeskundigen van andere bureaus.

 

Bodemboek Katwijk
Het Bodemboek Katwijk is gepubliceerd! Een visionair en praktisch boek ineen. Op het Flexival 2014 werd het boek direct aangewezen als een ‘must read’ voor gemeenten

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
Samenwerking: Witteveen + Bos

 

Visie op de ondergrond Milieu Regio Arnhem
H2Ruimte ontwikkelt in opdracht van de Milieu Regio Arnhem een visie op de ondergrond. Deze visie fungeert als een handreiking die een duurzame benutting en bescherming van de ondergrond integreert aan ruimtelijke planvorming.

Opdrachtgever: Milieuregio Arnhem
Samenwerking: Witteveen + Bos

Communicatieplan duurzaam gebruik Ondergrond
H2Ruimte ontwikkelt in opdracht van de gemeente Arnhem een communicatieplan met een regiobreed karakter. De strategie richt zich op het doelgroepgericht communiceren van de meerwaarde van een duurzame benutting en bescherming van de ondergrond.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Samenwerking: Witteveen + Bos en Daelinck

  

 Adviseursschap Impuls Lokaal Bodembeheer 2
Zowel Henk Puylaert als Henk Werksma zijn tot maart 2013 als adviseur verbonden aan AgenschapNL / Bodem+. In die functie zullen zij een aantal regio’s adviseren rondom het duurzaam gebruik van de ondergrond.

Opdrachtgever: AgentschapNL

 

 

Visie op de ondergrond Apeldoorn
Het kookboek voor de ondergrond inclusief kansenkaarten agendeert gebiedsgericht de Apeldoornse ondergrondkwaliteiten op de beleids- en projectenagenda van collega’s. Niet dwingend maar dringend. Het boek wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn.

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Samenwerking: Witteveen+Bos
 

Handreiking open bodem
H2Ruimte levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de handreiking open bodem. In het bijzonder spitst de bijdrage van H2Ruimte zich toe op wat vanuit ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling de bijdrage kan zijn.

Opdrachtgever: AgentschapNL aan CSO (hoofdaannemer)Soilpedia
Ontwikkeling thema ondergrondse ordening voor Soilpedia. Soilpedia is de wiki waar kennis over de ondergrond wordt verbonden aan de ontwikkeling van de ondergrond in diverse thema’s.

Opdrachtgever: SKB (2011)


Bodem4gebieden
Praktijkgericht leertraject samen met opdrachtgevers rondom het spel van vraag en aanbod van bodeminformatie aan de hand van twee praktijkprojecten in Zeeland en Rotterdam.

Opdrachtgever: SKB / gemeente Rotterdam / provincie Zeeland (2010)
 

 

Koffietafelboek: De bodem is voor mij 
Het koffietafelboek ´De bodem is voor mij…´ belicht de rol van de bodem bij de inrichting van Nederland. Aan de hand van interviews, columns, projectbeschrijvingen en korte statements wordt de betekenis van bodem en ondergrond geschetst. Foto´s: Bert Verhoeff. Auteur: Henk Werksma.

Financieel mogelijk gemaakt door SKB. Als co-financiers traden op: COB, Habiforum, IPO, Provincie Drenthe, Provincie Zeeland, TNO, Bodem+ (2007)

Handreiking Plannen met de ondergrond
Ontwikkeling van de handreiking Plannen met de ondergrond als hulpmiddel om een duurzaam gebruik van de ondergrond te bevorderen. Opgenomen op ruimtexmilieu.nl.

Opdrachtgever: Ministerie van VROM (2007)

 

Visie op de ondergrond Overijssel
Uit voeren beleidsanalyse, de ontwikkeling van zestien thematische factsheets en een kaartenanalyse ten behoeve van de visie op de ondergrond. Resultaten zijn verwerkt in de provinciale omgevingsanalyse.

Opdrachtgever: provincie Overijssel (2008)


Pilots ruimtelijke ordening van de ondergrond
Ondersteuning bij drie pilots voor het inbrengen van relevante ondergrondinformatie. De pilots betreffen Stadshavens in Rotterdam, het stationsgebied in Utrecht en Rijnboog in Arnhem.

Opdrachtgever: Ministerie van VROM (2008)

 

Verbreed bodembeleid Apeldoorn
Ontwikkeling van breed bodembeleid (meer dan saneren alleen) voor de gemeente Apeldoorn.

Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn (2008)

 

 

't Zeeuws bodemvenster 
Ontwikkelen van inhoudelijke en procesmatige bouwstenen onder andere in werksessie met gemeenten voor het ontwikkelen van de Zeeuwse bodemvisie:’t Zeeuws Bodemvenster.

Opdrachtgever: provincie Zeeland (2008)

 

Bodemvisie MARN
Ontwikkeling van een kaderstellende bodemvisie voor de gezamenlijke gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek en Ubbergen.

Opdrachtgever: samenwerkingsverband MARN (2008)

 

Bodemvisie Friesland
Ontwikkeling van bouwstenen voor de bodemvisie van de provincie Fryslân. De bodemvisie betreft niet alleen de bodemsaneringsoperatie maar vooral de verbreding van het bodembeleid met een groot aantal thema’s zoals bodemdaling, veranderingen in het veenweidegebied en opslag van CO2 in de diepe ondergrond.

Opdrachtgever: provincie Friesland (2007)


Handreiking webportal BIELLS
Ontwikkeling van een vraaggericht webportal met bodeminformatie met aan de hand van gebruikerstesten.

Opdrachtgever: SenterNovem / Bodem+

 

 

CoP bodem en RO
Opzet en begeleiding van de Community of Practice CoP Bodem & RO met als doel kennisdeling en informatieontwikkeling rondom de relatie bodem en ruimtelijke planvorming. De CoP heeft ruim 4 jaar gefunctioneerd. Ervaringen zijn vastgelegd in de SKB cahier "De bodem is meer, ..... naar een integratie van bodem en ruimtelijke ordening".

Opdrachtgever: SKB (2004-2008)

Kennisintegratiesessie bodem & gebiedsontwikkeling
Opzet, begeleiding en verslaglegging van de kennisintegratiesessie bodem in gebiedsontwikkeling met als resultaat agendering van strategische vraagstukken die opgepakt zijn door het SKB-netwerk.

Opdrachtgever: SKB (2006)