H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ondergrondwijzer Zuid-Holland

19/03/2017

De provincie Zuid-Holland heeft de ondergrondwijzer gepubliceerd. Dit is een hulpmiddel om de inbreng vanuit ondergrond in een ruimtelijk planproces te organiseren. De ondergrondwijzer bevat geen inhoudelijke richtlijnen of normen, maar is een proceshandreiking. De ondergrondwijzer is in nauwe samenwerking tussen de provincie en H2Ruimte ontwikkeld.

De ‘ondergrondwijzer’ helpt om bodem en ondergrond standaard onderdeel te laten zijn van plan- en besluitvorming bij ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkeling. De ondergrondwijzer is geschreven voor mensen die:
• de inbreng vanuit ondergrond in de ruimtelijke planvorming verzorgen;
• in ruimtelijke planprocessen met de ondergrond te maken hebben.

De ondergrondwijzer is toepasbaar voor alle ruimtelijke en leefomgevingsplannen zowel onder de Wet op de Ruimtelijke ordening als op termijn onder de Omgevingswet.  

De ondergrondwijzer past in het reguliere ruimtelijk planproces. De inzet is dat de afstemming tussen de werkvelden ‘ondergrond’ en ‘ruimte’ verbetert zonder onnodige overlegsituaties of bestuurslasten. De ondergrondwijzer biedt een systematische aanpak om in elke planfase te zoeken naar synergie tussen ruimte en ondergrond. De ondergrondwijzer organiseert door spelers, overlegmomenten en producten in het ruimtelijk planproces te benoemen. Onderstaand schema vat dit samen.

De ondergrondwijzer maakt onderdeel uit van het 3D-ordeningsinstrumentarium dat de provincie Zuid-Holland ontwikkelt. De publicatie is te downloaden op de website van de provincie Zuid-Holland

 

Terug naar het nieuws overzicht