H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Ruimtelijke kansen voor warmtenetten

23/03/2017

Hoe kan ruimtelijke planning succesvol bijdragen aan de realisatie van businesscases voor warmtenetten? Deze vraag stond centraal in een door H2Ruimte uitgevoerd onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Ervaringen zijn geïnventariseerd in 20 regio's/gemeenten. Het beeld hieruit is dat in (strategische) warmteplanning veel ruimtelijke aspecten betrokken zijn, maar weinig (strategische) ruimtelijke planners. Verder laten de gesprekken zien dat er niet één sleutel voor succes is.

De praktijk laat zien dat financiële redenen de meest bepalende factoren zijn voor de succesvolle totstandkoming van warmtenetten. Ruimtelijke ordening is relevant, omdat het aanbod van warmte aan een locatie is gekoppeld evenals de vraag. Ook de verbinding, het warmtenetwerk, heeft een ruimtelijke dimensie en vraagt een zorgvuldige inpassing in de ondergrond.

In de praktijk blijken ruimtelijke aspecten zelden een bottleneck te vormen om warmtenetten van de grond te krijgen. In nieuwe uitleggebieden is vooral een doordacht stedenbouwkundig ontwerp van invloed. Aspecten als dichtheid, wijze van verkaveling, (on)gestapelde bouw, straatprofiel, eigendom en mate van clustering van sociale woningbouw zijn evenals de fasering medebepalend voor de businesscase. Door de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan gelijk op te laten lopen met de ontwikkeling van het warmteplan is een goede afstemming mogelijk.

De opgave in bestaand bebouwd gebied is veel lastiger. Vooral de uitrol van een warmtennet in tijd gelijk op laten lopen met investeringsbeslissingen van grote verbruikers in hun warmtevoorziening is een lastige opgave. Dat vraagt een goed overleg met grote verbruikers als woningcorporaties, ziekenhuizen, sportcomplexen, grote kantoren, etc. om hun warmteboefte te kennen en transitiemomenten te zien. Voldoende ruimte in de ondergrond is een belangrijke factor bij de aanleg van warmtenetten in bebouwd gebied. Het belang van ondergrondse ordening neemt toe met de drukte in de ondergrond.     

Zie voor meer informatie het rapport "Ruimtelijke kansen voor warmtennetten".  

Over het project zijn diverse artikelen verschenen:

- In ROmagazine (nr. 6 - 2017): Ruimte voor warmtenetten

- In Milieu (mei 2018): Ontwikkeling van warmtenetten vraagt om thermoplanologie 

 

 

 

 

Terug naar het nieuws overzicht