H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

Historie


2006
H2Ruimte is opgericht in 2006 door Henk Puylaert en Henk Werksma. Beide oprichters werkten voor die tijd als planoloog voor TNO. In die periode werkten zij succesvol samen in onderzoekstrajecten en marktopdrachten. De werkzaamheden concentreerden zich op de vraag hoe duurzaamheidaspecten vroegtijdig mee kunnen worden genomen in afwegingstrajecten. Zij maakten onder meer naam met het project ‘Milieu in ruimtelijke plannen’ (MIRUP), de ontwikkeling van de landelijke lesmodules voor Milieukwaliteit in de leefomgeving (MILO) en de doorontwikkeling van MIRUP tot de site ruimtexmilieu.nl. Deze rode draad in hun onderzoek- en adviespraktijk van het vroegtijdig verbinden van kennis en mensen uit verschillende sectoren werd steeds duidelijker. Daarom namen Henk&Henk het besluit verder te werken aan deze uitdaging binnen hun eigen adviesbureau: H2Ruimte.

2006-2009
In de eerste jaren heeft H2Ruimte baanbrekend werk verricht om vele ondergrondaspecten te verbinden met ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkelingen. In deze jaren zijn diverse nationaal agenderende studies uitgevoerd, trainingen ontwikkeld en is een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de eerste generatie bodemvisies op provinciaal niveau. Deze werkzaamheden besloegen het hoofddeel van de portefeuille, naast strategische adviezen aan rijksoverheid en diverse kennisinstellingen.

2009 - 2015
Vanaf 2009 is het accent van de werkzaamheden verlegd van de integratie van ondergrondaspecten naar de integratie van duurzaamheidsaspecten in beleid en gebiedsontwikkeling. Diverse spraakmakende essays en handreikingen voor duurzame gebiedsontwikkeling zagen het licht. Ook is H2Ruimte meer betrokken bij de praktijk van (groene) duurzame gebiedsontwikkeling op met name regionaal schaalniveau.

2015 tot heden
Met de komst van Anne Witteveen, stedenbouwkundige en landschapsontwerper, verruimt H2Ruimte de marktmogelijkheden. Naast intensivering van de praktijk van groene gebiedsontwikkeling (o.a. Krimpenerwaard en Reeuwijkse plassen) krijgt stedelijke gebeidsontwikkeling meer aandacht met diverse projecten in Rotterdam zoals Stadionpark, Keilehaven en Feijenoord. Opgaven rond klimaatadaptatie worden opgepakt evenals rond de relatie ruimte en energie. Op het gebied van ondergrond richt het werk zich sterk op de faciltering van regionale netwerken, Communities of Practice en praktijkgemeenschappen. Het magazine "Ruimte voor ondergrond" illustreert treffend hoe we werken en welke resultaten we boeken. Afgelopen jaar neemt de komst van de Omgevingswet een prominente plaats in bij vragen rond onder meer integratie van ondergrond in beleidsvorming voor leefomgevingsbeleid. De 3D-Ordeningsaanpak wordt verder ontwikkeld en toegepast met projecten in Zuid-Holland en Limburg.