H2Ruimte
Schieblock unit 5.08
Schiekade 189
3013 BR  Rotterdam
info.at.h2ruimte.nl

H2Ruimte heeft ruime ervaring met beleidsadviezen voor het buitengebied. Veel van deze ervaring is opgebouwd in langdurige detacheringen als strategisch beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland (2009-2011). De verrichte werkzaamheden betreffen het inbrengen van groen- en recreatiebelangen in gebiedsontwikkelingstrajecten, het adviseren van besturen van recreatieschappen, ontwikkelen van gebiedsvisies inclusief uitvoeringsprogramma’s en het vormgeven van omvormingstrajecten.

 

Herijking gebiedsplan Reeuwijkse Plassen
Op detacheringsbasis was H2Ruimte volop betrokken bij de herijking van het gebiedsplan Reeuwijkse Plassen. Vanuit die betrokkenheid heeft H2Ruimte nadien nog bijgedragen aan de herijking en het herschrijven van het gebiedsplan.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland / G.Z-H (2012)

 

Detachering senior beleidsmedewerker Groen & Recreatie
Detachering voor 4 dagen in de week bij de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H). Werkzaamheden o.a.: projectleider gebiedsplan Midden-Delfland en Reeuwijk, belangenvertegenwoordiging bij A4 Delft-Schiedam en Blankenburgtunnel, coördinatie werkzaamheden en voeren jaargesprekken.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland / G.Z-H (2009-2011)

 
Evaluatie Stormpoldervloedbos
Evaluatie van het functioneren van het Stormpoldervloedbos in Krimpen aan de IJssel. De evaluatie richt zich onder andere op het functioneren van de getijdengeulen in de afgelopen 15 jaar en de lessen daaruit voor andere gebieden in Krimpen en de regio.

Opdrachtgever: Krimpen aan den IJssel (2010)


Droomsessies als start van gebiedsprocessen

Voorbereiding, begeleiding en verslaglegging van droomsessies over groenkwaliteiten als start-up voor de gebiedsprocessen Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Leiden en Ommelanden.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2009)

 

Groeninbreng Park Deltapoort
Verzorging van de groeninbreng in het parkteam Deltapoort. Het parkteam fungeerde als klankbord voor het ontwerp van het park. Hierbij ging het om zowel op de basisinrichting groen als het ontwikkelen van beelden voor de identiteit van het park.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2009)


Midterm review Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG)
Ondersteuning van de provincie Zuid-Holland bij de Midterm Review (MTR) van het ILG. De ondersteuning betrof primair een lange termijn visie op groen vanuit provinciaal perspectief.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2008)


Deltadynamiek - verbinding als kracht
Visionair ontwerp voor het gebied Deltapoort (regio Rotterdam - Dordrecht) met als rode draad het beleefbaarheid maken van getijdewerking zonder concessies te doen aan de waterveiligheid. Favoriet van de streekjury!

Inzending Eo Wijersprijsvraag 2008